Jaarverslag 2016

Algemeen

Nadat in 2015 een einde is gekomen aan het inzamelen en vervoeren van humanitaire hulpgoederen naar Roemenië, bestaan de activiteiten van Stichting Deventer nagenoeg uitsluitend uit de distributie van levensmiddelenpakketten. In Nederland doneren de "contactgezinnen" tweemaal per jaar een bedrag waarvoor in Roemenië pakketten worden samengesteld en uitgereikt aan de Roemeense "contactgezinnen". Een belangrijk deel van de werkzaamheden in Sibiu bij deze distributie wordt uitgevoerd door een enthousiaste groep vrijwilligers.

Het bestuur beraadt zich op andere vormen van hulpverlening in de toekomst.

Financieel verslag

Exploitatieoverzicht 2016          
             
Inkomsten       Uitgaven    
Contributaies Contactgezinnen  € 22.030,00   Inkoop pakketten Roemenië    € 20.481,85
Bankrente    €          69,79   Distributiekosten pakketten    €    1.383,99
        Bankkosten    €       222,60
        Assurantiepremie    €       151,80
        Representatiekosten    €       139,64
Exploitatiesaldo    €       365,33   PR- en communicatiekosten    €          85,24
Totaal    € 22.465,12   Totaal    € 22.465,12
             
             
             
Balans       31 december 2016    
             
Activa       Passiva    
Liquide middelen:       Eigen vermogen    €    9.439,22
Bankrekening algemeen    €       178,49        
Spaarrekening algemeen    €    3.792,89   Vooruitontvangen bedragen    €    1.620,00
             
Bankrekening Contactgezinnen  €       795,71        
Deposito Roemenië Contactgez  €    6.292,84        
             
Totaal liquide middelen    € 11.059,93        
             
Totaal activa    € 11.059,93   Totaal passiva    € 11.059,22