Jaarverslag 2017

Algemeen

Het verslagjaar 2017 kende weinig activiteiten nadat in 2015 was besloten het transport van hulpgoederen naar Roemenië te beëindigen.

Nadat een onderneming een grote partij gebruikt kantoormeubilair aanbood voor gebruik in Roemenië is onderzocht welke scholen en instellingen daarvoor belangstelling hebben.

Al snel werd duidelijk dat er grote belangstelling voor was. Dat heeft ertoe geleid dat het aanbod is geaccepteerd.

Verkeersschool De Weerd verzorgde het transport en sponsorde een deel van de kosten. De gemeente Deventer stelde een projectsubsidie beschikbaar.

 

"Contactgezinnen" verzorgde tweemaal, in mei en november, de gebruikelijke pakkettenactie.

Beide keren mocht weer een groot aantal Roemeense gezinnen een boodschappentas gevuld met levensmiddelen in ontvangst nemen.

Een enthousiaste groep vrijwilligers in Sibiu zorgde ervoor dat de beide acties prima konden verlopen. Dank daarvoor.

 

Te vermelden valt nog dat onze Stichting in 2017 een bedrag doneerde voor de medische behandeling van een ernstig ziek kind.

Voor de scholen in Rosia stelden wij een bijdrage voor de aanschaf van schoolmateriaal bschikbaar.

 

Financieel verslag

Exploitatieoverzicht 2017          
             
Inkomsten       Uitgaven    
Contributies Contactgezinnen  € 19.305,00   Inkoop pakketten Roemenië    € 19.290,17
Bankrente    €         31,11   Distributiekosten pakketten    €    1.326,44
Subsidie gemeente Deventer    €   1.170,00   Bankkosten    €       223,55
        Assurantiepremie    €           5,70
        Representatiekosten    €           7,50
        Transportkosten    €   1.500,00
        Actiebijdragen Roemenië    €       505,91
Exploitatiesaldo    € 2.438,40   PR- en communicatiekosten    €          85,24
Totaal    € 22.944,51   Totaal    € 22.944,51
             
             
             
Balans       31 december 2017    
             
Activa       Passiva    
Liquide middelen:       Eigen vermogen    
Bankrekening algemeen    €       239,58   Stichting Deventer-Roemenië    €   2.789,13
Spaarrekening algemeen    €    2.549,55   Contactgezinnen    €   6.207,30
             
Bankrekening Contactgezinnen  €    1.101,30   Vooruitontvangen bedragen    €    1.560,00
Deposito Roemenië Contactgez  €    6.666,00        
             
Totaal liquide middelen    € 10.556,43        
             
Totaal activa    € 10.556,43   Totaal passiva    € 10556,43