NIEUWSBRIEF

Contactblad van de 

Stichting Deventer Ė RoemeniŽ

Januari 2007


Inhoud:

1. Van de bestuurstafel
2. Jaarlijkse collecte: eind februari
3. Toekomstdiscussie: commissie Assink aan het werk
4. Pompoenenactie in Twello goed verlopen
5. SDR genomineerd voor vrijwilligersprijs
6. Contactgezinnen: in november levensmiddelenpakketten uitgereikt
7. Veel materiaal vervoerd in 2006
8. SIBLUX-2007: Sibiu culturele hoofdstad van Europa
9. Gebruikte computers welkom in Roemeense scholen
10. Donateurs gezocht
11. Pension Rudi & Ella in Saliste


U kunt deze nieuwsbrief ook als PDF-bestand downloaden. Klik hier als u dat wilt.
Om een PDF-bestand te kunnen lezen, heeft u Adobe Acrobat Reader nodig;
zonodig kunt u Acrobat Reader downloaden door op de afbeelding te klicken


Van de bestuurstafel 

Om te beginnen: Het bestuur van Stichting Deventer-RoemeniŽ wenst eenieder van harte een in alle opzichten voorspoedig 2007. Een goede gezondheid staat daarbij voorop. 

De jaarwisseling is altijd een goed moment om nog even terug te blikken op het voorbije jaar. Heeft het ons gebracht wat we ervan verwachtten? Maar nog belangrijker is het vooruit te kijken en goede voornemens en plannen te maken voor het nieuwe jaar. 

Terugblikkend kunnen we stellen dat we er voor een belangrijk deel in geslaagd zijn een aantal doelstellingen te realiseren. Zo hebben we in het voorjaar een vervoersplan opgesteld. Dat plan voorzag erin zoveel mogelijk het in ons magazijn aan de Sint Olafstraat opgeslagen materiaal naar RoemeniŽ te vervoeren. Voor een belangrijk deel bestond het materiaal uit schoolmeubilair, deels nog afkomstig van het Staring College in Lochem waar we het in de zomer van 2005 vandaan hebben gehaald.

Daarnaast een record hoeveelheid kleding en zaken voor toepassing in de gezondheidszorg zoals bejaardenoorden. We hebben weer een groot aantal mensen blij kunnen maken in RoemeniŽ. 

Ook op het gebied van contactgezinnen hebben we onze doelstellingen ruimschoots gehaald: tweemaal zijn weer de bekende boodschappentassen gevuld met levensmiddelen uitgedeeld aan de mensen die deze steun het hardst nodig hebben. De projectgroep Contactgezinnen is er ook in geslaagd in RoemeniŽ een meer efficiŽnte organisatie op te zetten. En: er is ook nog eens van leverancier gewisseld. 

Voor de financiering van onze activiteiten zijn we in belangrijke mate afhankelijk van de jaarlijkse collecte. Gelukkig voldeed die in 2006 ruim aan de verwachtingen. 

In het najaar is de ďcommissie AssinkĒ ingesteld. Taak van die commissie is de interne structuur en de organisatie van onze stichting tegen het licht te houden en met aanbevelingen te komen voor de toekomst. De rapportage van de commissie wordt in de loop van januari verwacht. 

De signalen vanuit RoemeniŽ zijn duidelijk: ondanks toetreding tot de Europese Gemeenschap per 1 januari zal onze hulp nog steeds zeer welkom zijn. Met name voor de ouderen met een klein, niet-waardevast pensioentje, werklozen en gehandicapten blijft het erg moeilijk de eindjes aan elkaar te knopen.Onderwijs en gezondheidszorg zijn sectoren waarvoor  nog steeds weinig overheidsgeld beschikbaar is. Schoolmeubeltjes die hier na een paar jaar afgedankt worden, zijn in RoemeniŽ nog steeds zeer welkom. Dat betekent dat er voor de komende jaren nog het nodige werk aan de winkel is.  

Aan de toetreding tot Europa is in elk geval een voor ons gunstig aspect verbonden: de douaneformaliteiten en de daaraan verbonden papier-rompslomp zullen minder worden, al weet op dit moment nog niemand hoe het er precies aan toe zal gaan. Dat er voor ons op dat vlak minder werk gedaan moet worden, lijkt echter voor de hand te liggen. 

Deze vaststelling, gecombineerd met de bevindingen van de commissie Assink zal de basis zijn voor de activiteiten van SDR in de komende jaren.  

Wij hopen van harte dat u ook in 2007 weer enthousiast mee zult werken: we doen het voor onze Roemeense vrienden.  

Terug


Jaarlijkse collecte: 26 februari t/m 3 maart

De gemeenten Deventer en Olst-Wijhe hebben weer vergunning verleend zodat we onze jaarlijkse collecte ook in 2007 kunnen houden. In de periode van 26 februari tot en met 3 maart mogen onze collectanten in beide gemeenten de straat op om geld voor onze activiteiten in te zamelen. 

Graag rekenen we ook nu weer op de inzet van de wijkhoofden en collectanten om van de collecte een succes te kunnen maken. Als u binnenkort benaderd wordt om mee te werken, hopen we dat u positief reageert. 

Bij voorbaat: hartelijk dank voor uw medewerking en veel succes gewenst!  

Terug


Toekomstdiscussie:
Commissie-Assink aan de slag

In de vorige Nieuwsbrief (juli 2006) maakten we melding van de discussie over de toekomst van Stichting Deventer-RoemeniŽ. Begin september hebben afgevaardigden van alle project- en werkgroepen met een tweetal externe deskundigen daarover van gedachten gewisseld.  

Centraal in de discussie stond de vraag of de structuur van SDR (nog) voldoet. De uitkomst van de discussie was dat men het er in grote lijnen mee eens is dat de bestaande structuur voldoet.Daarnaast werd echter duidelijk dat er verschillen van inzicht bestaan over de wijze waarop zaken praktisch gestalte dienen te krijgen. 

Dat is aanleiding geweest tot het instellen van een (deels externe) commissie, waarvan Nico Beukema, Kees Bilkes en Peter Groot deel uitmaken. Deze commissie heeft de afgelopen weken een groot aantal gesprekken gevoerd, zowel met delegaties van de project- en werkgroepen als met andere partijen zoals het Kernteam. 

Op basis van de verschafte informatie stelt de commissie aanbevelingen op die mogelijk zullen leiden tot een herschikking binnen de organisatie en het heroverwegen van taken en werkzaamheden. 

Naar verwachting zullen de bevindingen van de commissie worden besproken in een vergadering van vrijwilligers van SDR.

Terug


Pompoenenactie in Twello goed verlopen. 

De heer Jan Brinkman in Twello heeft van september tot november weer een kolossale hoeveelheid zelf gekweekte pompoenen verkocht. De tuin rondom zijn huis met de fraaie naam ďbien placťeĒ lag dan ook wekenlang volgestouwd met pompoenen in allerhande kleuren en afmetingen. 

Tussen de pompoenen informatiepanelen van SDR, daar geplaatst door onze werkgroep Communicatie & PR. Die maakten duidelijk waarvoor de opbrengst bestemd is.

De oogst was goed, het weer was prima, de verkoop liep lekker en de totale opbrengst ligt bijna op het niveau van 2006, aldus de heer Brinkman.  

SDR mag, zo laat Brinkman ons weten, weer rekenen op een flink deel van de opbrengst.


Hartelijk dank voor uw inzet, meneer Brinkman!

Terug


SDR genomineerd voor vrijwilligersprijs 

Tijdens de jaarlijkse vrijwilligersavond  van de gemeente Deventer op 30 november werden prijzen uitgereikt aan vrijwilligersorganisaties en -instellingen in de gemeente die zich op hun vlak bijzonder hebben ingezet.  

In de categorie Zorg was Stichting Deventer-RoemeniŽ ťťn van de genomineerden. De prijs viel ons echter niet te beurt. Wel mochten Tonny Hagen en Johan de Weerd uit handen van wethouder Fleskes een fraaie herinneringsplaquette in ontvangst nemen.
Heel wat SDR-vrijwilligers waren naar Zaal Boode in Bathmen gekomen om de prijsuitreiking mee te maken. Na het officiŽle gedeelte was er nog een gezellige avond met een muziekje, een hapje en een drankje.  

Terug


25 November:
Halfjaarlijkse uitreiking levensmiddelenpakketten
 

Zaterdag 25 november mocht een groot aantal gezinnen in Sibiu weer een pakket levensmiddelen in ontvangst nemen. Ook dit keer weer een feestelijk gebeuren voor de mensen die een extraatje goed kunnen gebruiken.

De distributie is prima verlopen. Toch was de voorbereiding een spannende aangelegenheid. Kort voordat de inkopen gedaan moesten worden, kwam het bericht dat winkelketen Universal zich had teruggetrokken uit Sibiu. Dat betekende haastig op zoek naar een andere leverancier die kan wedijveren met prijs en kwaliteit van Universal.  

Uiteindelijk is dat allemaal gelukt. Toch was er op het laatste moment nog een complicatie: de nieuwe leverancier beschikte niet over een euro-rekening. Overboeking in euroís was derhalve niet mogelijk. En een overboeking in Roemeense valuta is erg onvoordelig.  

Toch is alles in orde gekomen en kan al weer begonnen worden met de voorbereidingen van de distributie in mei 2007.  

Terug


Veel materiaal vervoerd in 2006 

Er is in 2006 door ons een grote hoeveelheid goederen naar RoemeniŽ vervoerd. Het totale volume komt dicht in de buurt van hetgeen in 2005 is getransporteerd.In het voorjaar is een vervoersplan opgesteld. Opzet van dat plan: de aanwezige goederen in de opslagloods aan de Sint Olafstraat zoveel mogelijk naar RoemeniŽ brengen. Daardoor ontstaat ruimte voor (tijdelijke) opslag van nieuwe materialen. 

De te vervoeren hoeveelheid werd voorzichtig geschat op ongeveer 450 kubieke meter. Daarvoor werd een budget vastgesteld dat voldoende ruimte bood. Vanwege de grote hoeveelheid was het duidelijk dat het een zogenaamd combinatietransport (een vrachtwagen gelijktijdig met onze bus) onontkoombaar zou zijn. Dat gecombineerde transport, de 80e reis van onze bus, vond plaats in oktober. Door allerlei omstandigheden wijzigden de plannen nogal eens, maar uiteindelijk werd ervoor gekozen de (Roemeense) vrachtwagen op woensdag 4 oktober te laten vertrekken, op 6 oktober gevolgd door de bus. 

 

Schoolmeubilair op het schoolplein van Rasinari

Het laden van beide voertuigen was een forse klus die echter buitengewoon vlot verliep. De vrachtwagen kon ís middag tegen vier uur vertrekken nadat het laden ís morgens om acht uur begonnen was.  De bus was de dag ervoor al geladen. Maandag 9 oktober ontmoetten de bus en de vrachtwagen elkaar bij het douanekantoor in Sibiu. Beiden hadden een voorspoedige reis achter de rug. Na het inklaren volgde eerst het lossen van de vrachtwagen. Dat gebeurde bij een school in Sibiu waar al het materiaal werd opgeslagen in de sportzaal. Dankzij de vele handen van leerlingen en leerkrachten, was die klus erg vlot geklaard. 

Daarna volgde het lossen van de bus waarna deze werd ingezet om alles vanuit de gymzaal op de plaats van bestemming te brengen. Ook hier weer: vele handen die het werk licht maakten, zowel bij het laden als het lossen op de plaats van bestemming. Woensdagavond, 11 oktober, was nagenoeg alles op de plaats van bestemming. Wat nog in de gymzaal stond, werd de volgende dag door de ontvangers opgehaald: daarvoor waren afspraken gemaakt.

 Donderdag 12 oktober bleef er tijd voor het voeren van besprekingen, terwijl een deel van de bemanning op bezoek ging in het nabij gelegen Loamnes. Vrijdag 13 oktober ging het weer huiswaarts. De laatste nacht werd doorgebracht in Saliste, bij het pension van Rudi Groot Koerkamp, afkomstig uit Lettele. Zondagmiddag 14 oktober bereikte de bus met zijn bemanning Deventer. 

Na dit dubbel-transport was de loods nog niet leeg: een grote hoeveelheid kleding wachtte nog op vervoer voor het invallen van de winter. Discussie over het al dan niet organiseren van een volgend transport was min of meer overbodig: de Roemenen verwachtten ons transport en ook de groep Kleding rekende erop dat er ruimte zou komen in het kledinggedeelte van de loods. De dames hadden zich wekenlang ingespannen om alles tijdig verpakt te krijgen. 

Arnold Gerrits, voorzitter van de groep Logistiek, pakte de voorbereidingen voor het 81e transport voortvarend aan en op vrijdag 17 november verliet de bus om zes uur in de ochtend het terrein aan de Sint Olafstraat, uitgezwaaid door familieleden en een aantal belangstellende vrijwilligers. Het transport had een vlot verloop. De Roemeense grens werd in record tempo gepasseerd: de papieren waren in orde. Enig oponthoud was er bij de douane in Sibiu. Oorzaak: onze zuster-stichting Fundatia Sibiu-Deventer kon pas in de loop van maandagochtend een benodigd formulier afhalen bij de belastingdienst. Toen dat er eenmaal was, ging het van een leien dakje. 

Dinsdags werd de lading van de bus op de afleveradressen bezorgd. Daarna was er nog een dagje om op verkenning te gaan in Sibiu en omgeving waarna donderdags de terugreis begon. Die eindigde zaterdagmiddag 25 november: toen was de bus terug bij de opslagloods. 

Zoals gezegd: de doelstelling om de in de loods aanwezige goederen zoveel mogelijk naar RoemeniŽ vervoeren, is ruimschoots gehaald. Dat betekent echter niet dat het magazijn nu leeg is. In de loop van het jaar is er al weer het nodige materiaal aangevoerd. Genoeg om voor 2007 een nieuw vervoersplan op te stellen.  

Terug


SIBLUX-2007:
Sibiu culturele hoofdstad van Europa
 

In 2007 zal de stad Sibiu samen met Luxemburg culturele hoofdstad van Europa zijn. Dat betekent grote internationale belangstelling voor onze partnerstad en er wordt gerekend op een belangrijke economische impuls.

Wilt u meer weten over het programma dat ter gelegenheid van Siblux-2007 is opgesteld? Bezoek dan dit adres: http://www.sibiu2007.ro/index_en.php  

Terug


 

Gebruikte computers welkom in Roemeense scholen.

De afgelopen jaren hebben enkele honderden gebruikte computers vanuit Deventer hun weg gevonden naar scholen in Sibiu en de eromheen gelegen dorpen. Alle apparatuur wordt na binnenkomst in het magazijn aan de Sint Olafstraat gecontroleerd en zonodig gerepareerd: aan defecte apparatuur heeft men in RoemeniŽ ook niets.  

Tijdens het 80e transport zagen we in verschillende scholen de apparatuur die daar de laatste jaren door SDR is bezorgd. Hierboven een foto van de apparatuur in de school van Rasinari.

Terug


Donateurs gezocht

Om de financiŽn van de Stichting Deventer-RoemeniŽ structureel te versterken, zijn we naarstig op zoek naar begunstigers of donateurs die jaarlijks een vast bedrag beschikbaar willen stellen.  

Aanmelden kan via de website van SDR: www.deventer-roemenie.nl waar een aanmeldingsformulier kan worden ingevuld. De bijdrage wordt jaarlijks via automatische incasso afgeschreven.  

Terug


Pension Rudi & Ella in Saliste

Een paar jaar geleden ontmoette Rudi Groot Koerkamp in zijn woonplaats Lettele de Roemeense Ella: liefde op het eerste gezicht. Groot Koerkamp verhuisde naar Saliste, 20 kilometer westelijk van Sibiu en begon daar met zijn echtgenote een pension.  Van een oude smederij werd het woonhuis geheel gerenoveerd en voorzien van gastenverblijven. In een van de bijgebouwen zijn twee appartementen ingericht. De oude smederij wacht nog een goede bestemming. Alles gelegen rond een gezellige tuin.

Het adres:
Strada Luncii 14,
557225 Saliste, Jud. Sibiu  -  Romania
Telefoon: 00 40 269 553753 of 00 40 721582780  

In de afgelopen  paar jaar hebben al veel Nederlanders de weg gevonden naar Pension Rudi & Ella. Ook vrijwilligers van Stichting Deventer-RoemeniŽ hebben verschillende malen de gastvrijheid van Groot Koerkamp en zijn echtgenote mogen ervaren. Zij doen er alles aan om het hun  gasten tijdens hun verblijf in RoemeniŽ zo aangenaam mogelijk te maken.  

Het rustieke bijgebouw met twee appartementen  

Terug


Bent u bereid op stap te gaan met de collectebus?

Meldt u dan aan bij de penningmeester, de heer  Rieks Kral: 0570-650277