NIEUWSBRIEF

Contactblad van de 

Stichting Deventer – Roemenië

September 2008


U kunt deze Nieuwsbrief desgewenst als PDF-document binnenhalen. Om dat bestand te kunnen inzien heeft u de Adobe-reader nodig. Die kunt u zonodig gratis downloaden via www.adobe.com/nl/products/acrobat/readstep2.html
Klik hier om de PDF-Nieuwsbrief binnen te halen.


Van Contactgezinnen:

Pakkettenactie november 2008.

Op zaterdag 22 november 2008 worden er weer boodschappentassen uitgereikt in Sibiu. De kosten van één pakket zijn wederom € 27,-. U kunt dit bedrag overmaken op bankrekening 38.45.25.768 t.n.v. SDR Contactgezinnen,  Deventer. Voor meerdere pakketten maakt u vanzelfsprekend een veelvoud van € 27,- over. Om onze administratie overzichtelijk te houden verzoeken wij u twee dingen: 

1. Vermeld bij uw overschrijving duidelijk de naam van het gezin en het I.D. nummer.

2. Mocht u meer dan één gezin ondersteunen, wilt u dan voor elk gezin apart een overschrijving maken.

Het bedrag dient uiterlijk 15 oktober 2008 bij ons binnen te zijn. Mochten wij uw betaling te laat ontvangen dan storten wij het bedrag terug op uw rekening. Uw gezin ontvangt dan geen pakket!

Beste mensen,

Voor U ligt weer de nieuwsbrief ter voorbereiding op onze uitdeel actie van november aanstaande. Maar wel in een ander jasje. We hebben besloten om de nieuwsbrief voor contactgezinnen te integreren in de nieuwsbrief van de Stichting. Op deze wijze krijgt u in één keer een goed inzicht in alle activiteiten, en, wat ook heel belangrijk is, besparen we aanzienlijke portokosten. Ik heb u eerder al eens geïnformeerd over de problemen die wij hadden met de supermarkten in Sibiu. 

Er is veel verloop, en het lijkt ook wel of de supermarkten waar het wel goed mee gaat niet zo’n behoefte hebben aan onze opdracht. Het is ook steeds weer moeilijk omdat er veel verloop in personeel is, en het opbouwen van een relatie dan niet goed lukt. Voor de vorige actie hebben we gebruik gemaakt van een kleine Roemeense groothandel, en daar zullen we voorlopig mee verder gaan. Voor onze laatste aktie hebben we ook weer problemen gehad met de supermarkten, maar deze groothandel heeft ons geweldig geholpen op het laatste moment. In mei zijn er weer 663 pakketten uitgedeeld, maar is er wel een groter deel blijven staan dan we tot nu toe gewend zijn. 

Daar waar mogelijk worden de pakketten die niet zijn afgehaald, nabezorgd. Vaak komt dat doordat het gezin de uitnodiging niet heeft ontvangen, maar soms heeft het ook iets te maken met de veranderende situatie van het gezin. We merken steeds vaker dat de vader of moeder uit het gezin grote delen van het jaar in het buitenland werken, en de kinderen ergens anders zijn ondergebracht. We informeren de Nederlandse gezinnen bij terugkomst altijd hierover. Het is dus ook erg belangrijk dat u ons informeert als u weet dat er iets dergelijks aan de hand is. 

Het totaal aantal tassen loopt overigens wel langzaam terug. Ook door het feit dat Nederlandse gezinnen afhaken. Ik kan u verzekeren, dat de onderkant van de samenleving in Roemenië nog niet echt profiteert van de toetreding, en dat de kloof tussen arm en rijk eerder groter wordt. Daarom blijft uw hulp echt nodig. Gelukkig merken we ook dat er zich meer Nederlandse mensen  melden die alleen een donatie geven en geen contact met het gezin wensen. Er zijn nog gezinnen genoeg die hulp nodig hebben, dus dat is ook prima. Sterker nog, we zouden het zeer op prijs stellen als u in uw omgeving deze mogelijkheid zou willen bespreken. De donatie  mag de waarde van een pakket zijn, maar alle beetjes zijn welkom. Informatie over de nieuwe actie en de mogelijkheden om een donatie te doen, vindt u  in deze nieuwsbrief.

Ik hoop van harte dat u weer meedoet!

Peter Groot  

Brieven voor Roemeense gezinnen

U kunt ook deze keer weer brieven meegeven voor uw Roemeense gezin. We zouden deze graag voor 1 nov 2008 in ons bezit hebben. U Het postbusadres staat hieronder.  

Informatie-adressen van “Contactgezinnen”

  E-mail adres: contactgezinnen@hotmail.com  

Adres:
Stichting Deventer-Roemenië
T.a.v. Contactgezinnen
Postbus 224
7400 AE   DEVENTER

Telefoonnummers:
Johan van Diepen:(0570) 52 25 88
Peter Groot: (055) 542 24 53.
Gerard Meeuwsen: (0571) 26 13 13.
Arend Schiphorst:(0529) 48 19 76.

Van de penningmeester Contactgezinnen.

Op dit moment hebben zich 246 mensen aangemeld voor de automatische incasso, wat ongeveer 50 % van het aantal pakketten betekent.

Mochten er nog mensen zijn die hiervan gebruik willen maken, en niet meer in het bezit zijn van het kaartje dat we een vorige keer bij de nieuwsbrief hadden bijgesloten, dan kunnen die contact opnemen met Arend Schiphorst, telefoonnummer 0529-481976. Willen de mensen die gekozen hebben voor automatische incasso de bijdrage niet normaal betalen, dit veroorzaakt een hoop extra werk. Bij twijfel liever even bellen. De automatische incasso zal deze keer in de eerste  week van oktober worden verwerkt, waarna het bedrag in de tweede week van oktober van uw rekening zal worden afgeschreven.

Indien u zelf uw betaling wilt verzorgen dan verzoeken wij u dit te doen voor 15 oktober 2008 onder vermelding van het ID nummer van uw Roemeense gezin. U wordt nogmaals dringend verzocht bij handmatig geschreven bankopdrachten duidelijk het ID nummer (=doosnummer) te vermelden, dit voorkomt een hoop zoekwerk.  


Voorzitter Johan Oldenburger:  

“Vol goede moed gaan we samen dit jaar verder aan het werk.” Dat was de laatste zin die ik in de Nieuwsbrief van maart 2008 schreef. En dat is ook gebeurd, u leest er meer over in deze Nieuwsbrief. Op 30 maart vertrok er een transport naar Sibiu, op 12 september zal er weer een vrachtwagen vertrekken en we hopen half oktober dit jaar een derde transport uit te voeren. 

Naast de gebruikelijke zaken, die nog steeds zeer nodig zijn, zullen er in de transporten van september en oktober ook veel, zo goed als nieuwe, kantoormeubelen worden verstuurd. Die konden worden verkregen via contacten bij Unilever in Rotterdam. Dit is een mooie ontwikkeling van ons werk omdat het mogelijkheden biedt om projectgericht zaken aan te pakken en daarbij prima materiaal ter beschikking te stellen.

De school in Casolt krijgt daarbij prioriteit, terwijl we zullen nagaan of we ook iets kunnen doen aan een “dorpshuis” in Casolt. Andere mogelijkheden voor dit meubilair worden nog bekeken. 

Een ander project waar we mogelijk dit jaar nog een beslissing over nemen in een personenbusje voor het vervoer van gehandicapte kinderen naar de scoala speciala in Sibiu.

Er zijn contacten gelegd met de Stichting Sion International, die een tehuis voor gehandicapten hebben in Sibiu, de Casa Luminii. Voor dit tehuis rijdt ook een busje, dat nodig aan vervanging toe is. Er zijn contacten tussen de scoala speciala en Casa Luminii. In  overleg willen we komen tot de aanschaf en exploitatie van een busje.

We proberen ook nog steeds om overbodig geworden spullen te krijgen van het ziekenhuis in Deventer. Er worden contacten gelegd met een dependance van een ziekenhuis in Sibiu.  

Voor ons zijn ook van belang de politieke ontwikkelingen in Roemenië. Onlangs zijn er verkiezingen geweest, waarbij een nieuwe burgemeester in Rasinari is gekomen. We proberen contacten te leggen om te bezien of en zo ja wat voor project we in Prislop succesvol zouden kunnen aanpakken.  

Tot nu toe zijn we minder gelukkig met het vinden van een nieuwe penningmeester, maar we zetten onze pogingen voort. Ook de organisatie aan Roemeense zijde willen we graag nog beter maken. In de loop van dit jaar zullen we daar weer over spreken.  

Op 22 mei hebben we op een bijenkomst met onze vrijwilligers formeel afscheid genomen van een aantal mensen, die zich vele jaren met veel tijd en energie hebben ingezet voor het werk van onze stichting. Wij en de Roemenen zijn hen daar dankbaar voor.  

De activiteiten van “Contactgezinnen” komt in deze Nieuwsbrief ook aan de orde. In november zullen er weer, in Roemenië in te kopen, voedselpakketten worden uitgedeeld. Het is een vorm van hulpverlening, die nog steeds noodzakelijk is. Bij mij dringt de vraag zich op of in Sibiu en omgeving een meer structurele voorziening in de vorm van een “voedselbank” noodzakelijk is.  

Al met al waren en zijn er weer tal van goede activiteiten. Activiteiten die alleen uitgevoerd kunnen worden door gemotiveerde en enthousiaste vrijwilligers zowel hier als in Roemenië zelf.  


Veel meubilair van Unilever.

In juli en augustus ontving Stichting Deventer-Roemenië een grote hoeveelheid meubilair van Unilever. Bij het betrekken van een ander kantoorpand in het centrum van Rotterdam kwam bij de multinational een bureaus, kasten, stoelen etc. vrij. Of wij daar belangstelling voor hebben, was de vraag die via Henk Wijnbergen bij ons binnen kwam.

Een mailtje naar de voorzitter van de Fundatia Sibiu-Deventer maakte duidelijk dat daarvoor zeker belangstelling bestaat. Er zijn verschillende scholen die het meubilair goed kunnen gebruiken. Dat was voor ons aanleiding bevestigend te antwoorden op de vraag van Unilever.

Met twee auto’s met aanhangers vertrok een groep van acht vrijwilligers naar Rotterdam om nabij het centraal station de bureaus, ladenblokken en kasten in te laden. Unilever selde een vrachtwagentje beschikbaar en zo kwam de eerste zending in het magazijn in Deventer.

Er was echter nog veel meer. Het transport daarvan werd door Unilever verzorgd: enkele malen kwam er een vrachtwagen vanuit Rotterdam naar Deventer waar de lading door vrijwilligers gelost werd.  


Delegatie uit Loamnes bezoekt SDR

In juli bracht een delegatie uit het dorpje Loamnes, ongeveer 30 kilometer ten noordwesten van Sibiu, een bezoek aan Nederland. De Roemenen kwamen op uitnodiging van de Roemenië werkgroep Terwolde-Nijbroek en bestond onder meer uit de burgemeester, de commandant van de lokale politie en de directeur van de school.  

Vanwege de relatie van SDR met zowel de groep Terwolde-Nijbroek als met Loamnes, bracht de Roemeense delegatie ook een bezoek aan het magazijn van SDR aan de Sint Olafstraat. Hier werden ze ontvangen door het bestuur en enkele vrijwilligers van onze Stichting.  

Na de koffie met Deventer koek en een uitleg over Stichting Deventer-Roemenië, waarbij ook de bestaande banden met Loamnes werden benadrukt, volgde een rondgang door de verschillende ruimtes in het magazijn. Onze Roemeense vrienden toonden zich verbaasd en tegelijk ook enthousiast over de activiteiten van de SDR vrijwilligers en de grote hoeveelheid hulpgoederen die wachten op transport naar Roemenië.  

Een deel daarvan is bestemd voor Loamnes: met het september transport gaat een partij kleding en dekens mee voor het dorp. Grote belangstelling was er ook voor het meubilair afkomstig van Unilever.  Na afloop van de rondleiding kwam dan ook de vraag of de school in Loamnes in aanmerking zou kunnen komen voor een aantal bureaus voor het inrichten van het computerlokaal. Graag aangevuld met twee schoolborden. En de burgemeester zou een bureau met ladenkast voor haar werkkamer ook zeer op prijs stellen. Deze verzoeken werden ter plekke gehonoreerd: in september gaat het materiaal mee naar Loamnes.


School in Casolt vraagt onze steun

Alex Dumbrava, de directeur van de school in het dorpje Casolt, stuurde ons een mail waarin hij vraagt of SDR behulpzaam wil zijn bij het opknappen van de school. Naast een grote opknapbeurt van de school wil hij graag onze hulp voor de inrichting van een computerlokaal en de “aankleding” van de speelplaats.  

Met de school van Casolt heeft SDR enkele jaren geleden een vriendschapsovereenkomst gesloten. Daarbij is de intentie uitgesproken de school in de toekomst hulp te blijven bieden. Aan de wens van Dumbrava kunnen we vrij gemakkelijk tegemoet komen. Het meubilair dat afkomstig is van Unilever, is uitstekend geschikt voor de inrichting van het computerlokaal. Ook PC’s zijn in voldoende mate voorhanden: die zijn de afgelopen maanden van verschillende bedrijven en scholen bij SDR binnengekomen.  

Over de wens de speelplaats in te richten, zal Bert Top,die deel uitmaakt van de delegatie die het september transport begeleidt, nader met Alex overleggen.


Nog geen nieuwe penningmeester

In de vorige Nieuwsbrief meldden wij u dat de vakante functie van penningmeester ingevuld werd. Op het moment dat het blad verspreid werd, was dat ook het geval. Korte tijd daarna zag de beoogde kandidaat er echter van af. Na “een nachtje slapen” was hij tot de conclusie gekomen dat hij wellicht toch niet de tijd die voor deze functie vereist is, kan vrijmaken.
Helaas. Onze zoektocht naar een vervanger van Rieks Kral gaat onverminderd voort.


Indrukken van een Nederlands contactgezin over een bezoek aan Sibiu tijdens de tassenactie in mei 2008.

2e Pinksterdag zijn wij samen met 15 personen waarvan een aantal mensen van de Stichting Deventer-Roemenië vertrokken voor een (werk)week naar Sibiu. Met 5 auto's vertrokken we uit Nederland naar Dortmund om daar te overnachten in een hotel om de volgende ochtend vroeg op te staan voor vertrek met het vliegtuig naar Cluj. Daar aangekomen stond er een klein busje klaar om alle koffers in te laden en nadat ook alle passagiers waren ingestapt zijn we vertrokken voor een tocht van 3 uur naar Sibiu. In de middag arriveerden we met het gezelschap bij pension Daniel. Nadat we allemaal onze bagage op de kamer hadden gezet en tevens wat opgefrist waren, zijn we met een groep gezellig gaan eten in de mooie stad Sibiu. Enkele medepassagiers zijn direct doorgegaan naar hun contactgezin om daar enkele dagen te verblijven. 

In de stad Sibiu is na enkele jaren duidelijk de vooruitgang te zien, de straten zijn mooi opgeknapt en ook de gebouwen zien er prachtig uit. Er wordt heel veel aandacht aan besteed, toch doet het pijn als je ziet dat ook tussen die mooie panden toch nog heel veel armoede leeft. Af en toe staat er een poort open en dan kun je even een kijkje nemen in de donkere achterplaats waar je soms mensen ziet die daar wonen op een kleine etage of zelfs in een kelder waar nauwelijks licht naar binnen komt. Ook een bezoek aan de dagelijkse markt geeft een vertekend beeld, wij kunnen er gewoon onze groente en fruit kopen omdat het voor ons betaalbaar is. Maar de gemiddelde Roemeense familie kan het niet kopen omdat het voor hen veel te duur is. 

In het dorpje Casolt woont een vrouwtje van 81 jaar die van ons twee keer per jaar een gevulde boodschappentas krijgt en daar is ze heel erg blij mee, we hebben haar in deze week ook bezocht en dat was een bijzonder weerzien. Het was de tweede keer dat we elkaar hebben ontmoet en we werden onthaald met een heerlijke bbq met daarbij overheerlijke kersen die wij voor hen hadden meegenomen. Een bbq is een soort traditie met de gehele familie en daarbij waren ook haar dochter en schoonzoon aanwezig. De kleindochter van oma is een goede bekende van ons, want ze is onze tolk. 

Zaterdag 17 mei was dan de veelbesproken uitreiking van de 663 boodschappentassen! Een hele speciale ervaring voor ons om mee te maken. Vanaf 08.00 uur tot 15.00 zijn we met een groep van 18 personen druk in de weer geweest om zoveel mogelijk tassen mee te geven aan families die met legitimatie hun tassen kunnen komen afhalen. Samen met de vrijwilligers van de Fundatia hebben we een hele drukke maar ook leerzame dag gehad en we kunnen nu ook zeggen dat het werk heel hard nodig is en dat de bevolking heel erg dankbaar is en dat werd ook door velen aangegeven met een flinke handdruk of heel veel dikke kussen. Laten we met ons allen gewoon doorgaan en niet zeuren en oordelen over mensen die anders zijn dan wij! 

Met deze week hebben we een aantal vrienden erbij gekregen en we hopen in de toekomst nog eens mee te kunnen gaan, want het heeft ons extra gemotiveerd nu we met eigen ogen hebben gezien hoe het allemaal in zijn werk gaat en daar hebben we heel veel respect voor gekregen. Alle vrijwilligers verdienen een dikke pluim! Als dank voor het vele goede werk hebben we met de hele groep gezellig gegeten en nagepraat en zelfs enkele moppen verteld! Het was een mooie dag! Na een goede terugreis was iedereen weer heel erg blij om thuis te zijn en toch regelmatig weer even je gedachten te laten uitgaan naar de lieve mensen in Roemenie die op onze hulp mogen blijven rekenen, toch!?

Hartelijke groet
Gerard en Toke Boom


Ziekenhuisschool zoekt transport

Laura Bobes, leerkracht aan de speciale school in Sibiu waar voorheen Frau Emilia Mila directeur was, heeft ons benaderd met de vraag of SDR behulpzaam kan zijn het transportprobleem voor de kinderen op te lossen.  

Daarvoor zou een mini-busje moeten worden aangeschaft. Probleem is achter dat de school geen middelen heeft voor de exploitatie van het busje. Via Laura kwamen wij in contact met de Stichting Sion International in Rijssen. Sion exploiteert in Sibiu een kleine school voor (geestelijk) gehandicapte kinderen. Hier worden 24 kinderen opgevangen en krijgen onderricht.  

Sion heeft enkele jaren geleden een mini-busje beschikbaar gesteld. Dat begint echter de nodige gebreken te vertonen en zou vervangen moeten worden. Stichting Sion International is op zoek naar een vervangend vervoermiddel.  

Momenteel vindt er overleg plaats met het bestuur van Sion International om na te gaan in hoeverre SDR behulpzaam kan zijn een ander busje aan te schaffen. Dat zou dan tevens moeten leiden tot het aanbieden van vervoer aan de ziekenhuisschool waarbij Laura Bobes betrokken is.


September-transport voorbereid.

Op het moment dat u deze Nieuwbrief ontvangt, is het september-transport op weg naar Roemenië. Roy Korenromp heeft een truck met oplegger ter beschikking gekregen waarmee hij, samen met een van zijn vrienden, een rit maakt. Een kleine delegatie van SDR-vrijwilligers onder leiding van Bert Top vergezelt het transport.  

Ongeveer een derde deel van de lading bestaat uit hulpgoederen bestemd voor Loamnes, waaronder een grote partij kleding en dekens. Daarnaast meubilair voor de school in het dorp en, niet te vergeten, het bureau voor de werkkamer van de burgemeester.  

Een ander deel van de lading is bestemd voor de school in Casolt. Naast circa 20 personal computers, printers en een schoolbord, zijn er bureaus en kasten aan boord voor het inrichten van het computerlokaal. De rest van de lading van de vrachtwagen bestaat uit kleding voor enkele scholen in de omgeving van Sibiu.  

De delegatie die het transport begeleidt, zal tijdens het verblijf in Sibiu tevens de nodige gesprekken voeren met onze contactpersonen aldaar.


Kleding-seizoen weer gestart.

De zomervakanties zitten er weer op. Dat geldt ook voor de vrijwilligsters die de ontvangen kleding sorteren en vervolgens gereed maken voor transport naar Roemenië.  

Vanaf 1 september wordt er op dinsdag en donderdag weer gewerkt in het magazijn. Dan bestaat ook de gelegenheid kleding af te leveren. Ook linnengoed en dekens zijn overigens welkom.

Het kledingmagazijn is open:

Dinsdag van 10.00 – 14.00 uur

Donderdag van 12.00 – 14.00 uur.  

In het eerste halfjaar kwam er weer een forse hoeveelheid kleding binnen. Zowel van “vaste” leveranciers, zoals de tweedehands kledingwinkel aan de Molenbelt in Deventer en dito in Heino, maar ook van veel particulieren en bedrijven.  

Mavis Mode in Terwolde besloot het magazijn op te ruimen. Dat leverde ruim 300 gloednieuwe kledingstukken op die aan SDR geschonken werden: de prijskaartjes zitter er nog aan…

Voor alle gulle gevers geldt: hartelijk dank!!


Uit de oude doos

Dit keer het inleidende artikel uit de Nieuwsbrief 1995

Wanneer de middelen er zijn kan er veel in korte tijd. Dat blijkt wel in Selimbar. In de vorige nieuwsbrief kon u nog lezen dat er sponsors waren gevonden voor het verwarmings­project in de basisschool aldaar.

Nu zijn de gasleidingen aangelegd en nieuwe kachels aangesloten. Het project is af.Maar nog niet de schoolgebouwen. De sombere gebouwen moeten worden opgefleurd. Het bruin en grijs moet worden vervangen door frisse en lichte kleuren. Gelukkig kan dat nu ook. In het volgende transport kan er verf mee, voldoende voor de beide schoolgebouwen in Selimbar. De verf is ingezameld door de heer H. Tekelenburg uit Deventer. Namens Selimbar hartelijk dank!

Als je met de verf aan komt, kun je het eigenlijk niet maken om daar dan geen kwasten bij te leveren. Gelukkig kon de Gamma daar wel in komen en gaf wat er nodig is.

Met het transport in april gaan ook een draaibank en een decoupeerzaag mee voor de Scoala Ajutatoare Filarmonicii Sibiu, voor de houtbewerking. Hiermee kunnen wat zwaardere materialen verwerkt worden en andere producten ontwikkeld. En voor de meisjes een moderne naaimachine. Mevrouw Mila kent een docente Engels in Sibiu die graag engelse leesboeken wil hebben. Het bleek dat de Centrale Bibliotheek in Deventer er heel wat had afgeschreven. Binnenkort kunnen ze engels lezen in Sibiu.

 

Terug